Andre artikler

Andre artikler


Diverse innlegg, bokanmeldelser etc. på www.fbb.nu


Lenker til bokmeldinger fra 2019 og senere


“Guds retfærdighed. Guds vrede og den evige dom”, I Sejergaard, Jørgen; Højlund, Henrik; Bækgaard, Hans-Ole (red.), Livets risiko: Himmel og helvede. Fredericia: Lohse, 2022, 135-145.


«Gudsbilde, moralnorm og samlivsetikk: Noen momenter til en samtale som ikke fins.» Luthersk Kirketidende 157/14 (2022), 417-421.


“Et vindu mot det viktige: Hovedpoenger i debatten om kvinnelige prester”. I Jan Tore Lie og Boe Johannes Hermansen, Nåde og sannhet: Festskrift til Jan Bygstad. Follese: Efrem forlag, 2022, 241-252


Hva skal vi tenke om konspirasjonsteorier?


"Formannens hjørne" på www.fbb.nu 2018-2020


"Forkynnelsen av lov og evangelium", foredrag 20.1.2021. 


Sammendrag av "Forkynnelsen av lov og evangelium"


«Intelligent Design?» 25.10.2019


«Klassisk teologi?» 3.10.2019


«Skal kvinnene tie: En vurdering av kvinneprestdebattens klassiske argumenter». I Alfsvåg m.fl, Skal kvinnene tie, 2019, s. 9-30. (=Lære og liv 2/2012: 46-54).


“Hur kunde du Luther? Om Martin Luther, islam och judarna. I Imberg og Johansson (red)., Den mångfacetterade reformationen, Göteborg: Församlingsförlaget, 2019, 233-244. Oversettelse til svensk av ett kapittel fra Møter med Luther.


“Intoleranse i samlivsetikken”. Vårt land 11.2.2019


"Kritikk av treenighetslæren". Verdidebatt 20. september 2018 (overskriften i Vårt Land og på Verdidebatt er feil)


"Kjernefamilien og den lutherske bekjennelse". Verdidebatt 6. september 2018


"Tabuet i abortdebatten". Verdidebatt 30. august 2018


"Gudstro og menneskets fornuft". Verdidebatt 17. juli 2018


"Nådens provokasjon". Verdidebatt 2. november 2017


"Hjertets frie gjensvar". Verdidebatt 26. oktober 2017.


“Drømmen om det jordiske paradis”. Verdidebatt 18. april 2017.


“Nådens mysterium”. Vårt Land 4.2.2017.


“Myte om Luther må avlives”. Sammen med Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Morten Dahle Stærk. Vårt Land 24.1.2017.


“Selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?” Dagen 23.1.2017.


“Hvor katolsk er DELK?” Foredrag på DELKs reformasjonsseminar 28.1.2017.


“‘Jeg kjenner ingen annen Gud enn han som lå i krybben og som hang på korset’: Gud åpenbart i nådens midler i motsetning til den skjulte Gud.” Foredrag på DELKs reformasjonsseminar 27.1.2017.


“Liturgi for likekjønnet vigsel -- selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?” Foredrag ved FBB-møte, MF, Oslo, 16.1.2017.


“Luther var ikke antisemitt”. Dagen 5.12.2016.


“Utfordringer og egen fortreffelighet”. Luthersk Kirketidende 151 (2016), nr. 17, s. 306-307.


“Noen kommentarer til en samtale om ekteskapet”. Luthersk Kirketidende 151 (2016), nr. 15, s. 235-237.


“Den rene lære i 1530 og 2016: Hva sier den lutherske bekjennelse?” Foredrag 26.4.2016.


“Bibelens samlivsetikk – byrde eller velsignelse?” Foredrag 25.4.2016


"Troskap mot Guds ord i møte med en ukjent framtid". Foredrag 7.2.2016


“Terror og teologi.” 5.11.2015. 


“Teologifaget og forskningens frihet.” Luthersk Kirketidende 2014 ;Volum 149.(19) s. 473-474


“Etter kirkemøtet”. Luthersk Kirketidende 149 (2014), 281-283


“Gud er annerledes enn alt annet”. Dagen 10. juni 2014.


“Transhumanismen er menneskefiendtlig ønsketenkning.“ Vårt Land 5. juni 2014,


“Samlivsetikken og Guds trofasthet”. Luthersk Kirketidende 148 (2013), s. 624-625.


“Samlivsutredningens svakheter.” Sammen med Morten Dahle Stærk. Dagen 19.3.2013, Vårt Land (litt forkortet, med tittel “Dårlig utgangspunkt for debatt”) 2.4.2013.


“Skal kvinnene tie: En vurdering av kvinneprestdebattens klassiske argumenter”. Lære og liv 2/2012: 46-54.


“Endringen av § 2.” Vårt Land 21.5.2012, Dagen 25.5.2012.


“Ingen annen Gud - en visjon for de lutherske kirker.” Lære og liv 1/2012: 60-66.


“Uenighet, splittelse og de kirkelige konsekvenser.” Sammen med Joachim F. Grün, Sverre Langeland og Dag Øivind Østereng. Luthersk Kirketidende 147 (2012), 33-37.


“Den vanskelige dialogen.” Luthersk Kirketidende 147 (2012), 10-12.


"Samliv og nestekjærlighet". Kronikk i Vårt Land 28.11.2011


“Dawkins – en fundamentalist?” Morgenbladet 16. september 2011


“‘Formet av jord’ – om skapelse, inkarnasjon og nygnostisisme.” Over alt: Økumenisk tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning 22 (2010), s. 34-39


“Dagens utfordringer, framtidens kirke – hvor går veien videre?” I Fast Grunn 63 (2010), s. 235-244.


"En moral for undertrykkere? Om gudstro og medmenneskelighet som utgangspunkt for kristen etikk." I Morten Dahle Andersen (red.), Troverdig tro. Luther 2010, s. 216-226.


“Negativ teologi hos Martin Luther.” Over alt: Økumenisk tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning 21 (2009), s. 91-100.


“Reform av gudstjenesteliturgien.” Luthersk Kirketidende 2009, s. 367-369.


“Den norske kirke i møte med vår tids religiøse pluralisme.” Luthersk Kirketidende 2009, s. 64-68.


“Helliggjørelsen som kirkens kjennetegn.” Over alt: Økumenisk tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning 20 (2008), s. 108-113.


“Om makt og hermeneutikk.” Ung Teologi 3/2008, s. 82-85.


“Sannheten og sannhetene – i Skriften og kirkens historie.” Fast Grunn 5/2008, s. 299-305.


“Betingelser for det godes realisering.” Ung Teologi 2/2008, s. 91-92.


“Om makt, etikk og hermeneutikk : noen merknader til Jan-Olav Henriksens notater.” Ung Teologi 1/2008, s. 61-64.


“Gnostisismen og spørsmålet om skapelsens godhet.” Luthersk kirketidende 9/2008, s. 238-239.


“Homofilisaken og Den norske kirke.” Luthersk Kirketidende 18/2007, s. 532-542


“Biskopene og kirkens enhet.” Luthersk Kirketidende 9/2007, s. 279-281.


“Teologisk uenighet som kirkelig problem.”  Luthersk Kirketidende 1/2007, s. 9-10.


“Åpen folkekirke — ideal eller selvmotsigelse?”  Kirke og kultur 3/2006, s. 321-326.


“Etter Lærenemnda”. Luthersk Kirketidende 4/2006, s. 95-98.


"Enhet og sannhet etter Lærenemnda". Foredrag på Fjellhaug 15.02.2006


"Finnes det en allmenn etikk?"  I Espen Ottosen (red.), Kjærlighet i egoismens tid, Oslo (Lunde, 2005), s. 22-30.


"Hvordan skal vi leve med homofili?"  I Ottosen,  Kjærlighet i egoismens tid, s. 167-177.


"Homofili-spørsmålet og formaningsforkynnelsen: Noen synspunkter på debatten i Den norske kirke."  Fast Grunn 2004, s. 6-13. 


"Noen synspunkter på kirkevekst-tekningen." I Underveis 1/2004, s. 19-21. 


預言の実現:使徒信条の歴史的背景と今日的意義 (Yogen no jitsugen: Shitoshinjo no rekishiteki haikei to konnichiteki igi" (Profeti og oppfyllelse / Den apostoliske trosbekjennelses bakgrunn og betydning). The Journal of Kobe Lutheran Theological Seminary  1999, s. 53-58.


教会の一致のため:カトリックとルーテル教会の現在的対話の紹介と批判 (Kyokai no ittchi no tame: Katorikku to ruteru kyokai no genzaiteki taiwa no shokai to hihan / For kirkens enhets skyld: En presentasjon og kritikk av den siste tids dialog mellom mellom den lutherske og den romersk-katolske kirke). The Journal of Kobe Lutheran Theological Seminary 1998, s. 11-17.


"Rettferdiggjørelsen og kirkens enhet: Til spørsmålet om en luthersk økumenisk identitet i møte med den katolsk-lutherske felleserklæring om rettferdiggjørelsen."  Luthersk Kirketidende 1997, s. 519-24.


"Bibelen, kirken og de homofile." Kirke og kultur 1996, s. 73-76.


ルターのラテン語全集序文 (Ruta no ratengo zenshu jobun - honyaku to kaisetsu / Oversettelse av og kommentar til Luthers forord til hans samlede verker på latin).  The Journal of Kobe Lutheran Theological Seminary 1996, s. 15-22.


神の正義と人間の苦痛:聖書における苦しみの問題の考察 (Kami no seigi to ningen no kutsu: Seisho ni okeru kurushimi no mondai no kosatsu / Guds rettferdighet og menneskets lidelse: Refleksjon over lidelsens problem i Bibelen). I The Journal of Kobe Lutheran Theological Seminary 17, 1995, s. 18-25.


最近のスカンジナビアのルター研究 (Saikin no Sukanjinabia no Ruta kenkyu / Nyere Luther-forskning i Skandinavia).  I The Journal of Kobe Lutheran Theological Seminary 15, 1993, s. 39-43.


"Å stoppe vinden.  Noen refleksjoner rundt N. R. Thelles bok 'Hvem kan stoppe vinden?'"  Norsk tidsskrift for misjon 1991, s. 233-38.


"One Gospel, One Church: Some Reflections on Luther and Japan."  Japan Christian Quarterly 56, 1990, s. 206-11.


"I utakt med tiden - om New Age og kristen tro."  Kirke og kultur 1989, s. 359-62.