Vitenskapelige publikasjoner


Vitenskapelige artikler


“The Role of Confirmation in Christian Initiation.” Journal of Youth and Theology 2022


“The significance of participation in transcendence in Luther and Przywara.” Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 64 (2022), 229-250.


“Creation as deconstruction in Cusanus, Luther, and Hamann.” I Peter Harrison and Paul Tyson (red.), New Directions in Theology and Sience: Beyond Dialogue, London: Routledge, 2022, 170-184.


“Evolusjonsbiologi som teologisk og filosofisk prosjekt”. Theofilos 13 (2021), 95-112.


“Misjon i en sekulær og postsekulær kontekst”. I Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Storstein Haug, Frank-Ole Thoresen og Ingrid Eskilt (red.), Missiologi: En innføring. Oslo: Cappelen Damm, 2021, 376-387


“Kierkegaard on Indiscriminate Love”. Studia Theologica – Nordic Journal of Theology 2021


"Bibelsyn og bibeltolkning – om virkelighetsforståelsens betydning for bibellesningen". Dansk tidsskrift for teologi og kirke 48 (2021), 23-37


"Da Gud forlot Gud: Jesu vei til døden og dens betydning for oss". Teologisk Tidsskrift 10 (2021), 64-75


"‘Duae res sunt Deus et Scriptura Dei’: On the relation between unknowability and clarity in the thought of Martin Luther." I Antti Raunio (red.), Darkness, Light, and Active Love: Studies on Theory and Practice in Luther and Lutheran-Orthodox Ecumenical Theology. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 74 (2020), 39-56.


“The rationality of madness: Did Plato, Cusanus and Kierkegaard get it right?” Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionswissenschaft 62 (2020), 336-350


«Helbredelsesforkynnelse og kristen tro». I I.M. Lied og A.R. Solevåg (red.), Religiøst            medborgerskap: Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn, s. 231-247. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (2020).


“‘For jøde først’: Om kristen misjon til jøder og hedninger.” Norsk tidsskrift for    misjonsvitenskap 73 (2019), 5-15


“Er dåpen nødvendig til frelse? Om forholdet mellom dåpsforståelse og samtidskontekst.” Teologisk Tidsskrift 8 (2019), 172-182


“Unknowability and Incarnation: Creation and Christology as Philosophy of Science in the Work of Nicholas Cusanus.” International Journal of Systematic Theology 21 (2019), 141-156.


«‘Disse ting skjedde som eksempel for oss’: Om den teologiske og økumeniske betydning av det lutherske prinsipp Sola Scriptura». I Garnes-Lunde og Hermansen (red.), Klassisk tro – kirke i endring: FBB ved 100-årsjubileet. Oslo: efrem/FBB, 2019, s. 13-32 (norsk oversettelse av Dialog 55 (2016), 202-209).


«FBB og diskusjonen om kvinnelige prester». I I Garnes-Lunde og Hermansen (red.), Klassisk tro – kirke i endring, s. 161-187.


«Guds allmakt og korset: Hva betyr Jesu død for vår forståelse av første trosartikkel?» Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag, redigert av Michael Agerbo Mørch,  Jonas Møller-Rasmussen og Carsten Elmelund Petersen. Frederica: Forlaget Kolon, 2019, s. 211-225


“Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning.” Dansk Tidsskrift for teologi og kirke 46 (2019), 5-19


Imagination and Critique in the Work of Johann Georg Hamann. Mishkan 79 (2019), 68-82


Guds uerkjennbarhet som teologi- og religionskritikk. Theofilos 2019, 133-144.


“With God all things are possible” – Luther and Kierkegaard on the relation between immutability, necessity and possibility. Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 60 (2018), 44-57.


«‘Det vil alltid forbli én hellig kirke’: Et luthersk perspektiv på kirkens enhet.» Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 44 (2017), 197-208


«Vær da fullkomne! Bergprekenen og den kristnes liv i verden ifølge Luther.» I: Jeppe Bach Nicolaysen (red.), Kirke og øvrighed i et pluralistisk samfund. Fredericia: Forlaget Kolon, 2017, s. 82-99


«Martin Luther og den inkarnatoriske virkelighetsforståelsen». Teologisk Tidsskrift 6 (2017), 195-208.


“Mellom dialog og identitet: Pave Frans om kirkens møte med miljøutfordringene”. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 71 (2017), 19-31.


“The Wrath of a Disappointed Lover: On Luther’s Attitude Toward the Jews”. Mishkan 77 (2017), 19-27.


“Natural Theology and Natural Law in Martin Luther”. I Derek Nelson og Paul Hinlicky (red.), The Oxford Encyclopedia of Martin Luther, Oxford University Press 2016.


“These Things Took Place as Examples for Us”: On the Theological and Ecumenical Significance of the Lutheran Sola Scriptura.  Dialog 55 (2016), 202-209.


“Uerkjennbarhetens ufrakommelighet: En reise i det apofatiske landskap”. I Gunnar Innerdal og Svein Rise, Gud og språkets grenser. Oslo: Vidarforlaget, 2016, s. 71-93.


“The centrality of Christology: On the relation between Nicholas Cusanus and Martin Luther”. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 70 (2016), 1-17.


“Transhumanism, Truth and Equality: Does the Transhumanist Vision Make Sense?” Theofilos 7 (2015), 256-267


“The new issues in bioethics -and ethics of reproduction”. European Journal of Theology 24 (2015), 105-113


“Folkekirken og den konstantinske arven”. Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate; Haanes, Vidar Leif (red.), Folkekirke nå. Oslo: Verbum 2015, 187-196.


“Gudsåpenbaring og virkelighetsforståelse: Kristen åpenbaringsteologi i dag.” Dansk Tidsskrift for teologi og kirke 42 (2015), 203-216.


"På Luthers vis: Om den sakssvarende bibellesnings forutsetninger og implikasjoner." Theofilos 7 (2015), 33-44.


"The Spirituality of Sin." I Urban Christian Spirituality: East Asian and Nordic Perspectives. Peter Lang Publishing Group 2015, s. 67-80


“Luther on necessity”. Harvard Theological Review 108 (2015), 52-69.


“The commandment of love in Kierkegaard and Caputo”. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 56 (2014), 473-488.


“In search of the self's grounding power: Kierkegaard's The Sickness unto Death as dogmatics for unbelievers”. International Journal of Systematic Theology 16 (2014), 373-389.


“Impassibility and revelation: On the relation between immanence and economy in Orthodox and Lutheran thought.” Studia Theologica 68 (2014), 169-183


“‘Hva vi er, har Gud vært, og hva Gud er, skal vi bli’. Kritikk av treenighetslæren i mormonismen, Oneness Pentecostalism og trosbevegelsen.” Theofilos 6 (2014), 38-47.


“Contra Philosophos: The Lutheran Reformation as Critique of the Rationality of Modernity.” I Göran Gunner (red.), Justification in a Post-Christian Society, Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2014, 192-206.


“Divine Difference and Religious Unity: On the Relation Between De Docta Ignorantia, De Pace Fidei and Cribratio Alcorani”. In Ian Christopher Levy, Rita George-Tvrtkoviƒ og Donald F. Duclow (red.), Polemic and Dialogue in the Late Middle Ages, Leiden/Boston: Brill, 2014, 49-67


“Trosopplæring og virkelighetsforståelse: Om katekismens skapelsesteologi som pedagogisk utfordring i en pluralistisk kontekst.” I Knut Alfsvåg og Joar Haga, ‘Hva betyr det?’ Luthers katekisme i trosopplæringen. Prismet bok. Oslo: Iko-forlaget AS, 2013, 141-152.


“Luthersk spiritualitet: Om lære og liv i den éne, kristne kirke.” Dansk tidsskrift for teologi og kirke 40 (2013): 42-56


“On the Unexpectedness of Salvation in Maximus, Cusanus and Luther”. Lutheran Quarterly 26 (2012): 271-294


“Explicatio and complicatio: On the understanding of the relationship between God and the world in the work of Nicholas Cusanus”. International Journal of Systematic Theology 14 (2012): 295-309.           


“Cusanus and Luther on human liberty”. Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionswissenschaft 54 (2012): 66-80.


“Luther as a reader of Dionysius the Areopagite.” Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 65, no. 2 (2011): 101-114.


Explicatio i complicatio Dei: V ponimanii Kuzanskim otnoshenija mezhdu bogom i mirom.” Verbum, ed. Oleg Dushin, 144-162. St. Petersburg: St. Petersburg University, 2011. (Russian translation of Explicatio and complicatio).


“Postmodern epistemology and the mission of the church.” Mission Studies 28 (2011): 54-70.


“‘Av samme eller motsatt kjønn’ – om sekularismens ekteskapsforståelse som kirkelig og teologisk utfordring.” Tidsskrift for teologi og kirke 82 (2011): 3-18.


“Deification as creatio ex nihilo: On Luther's appreciation of Dionysian spirituality in Operationes in Psalmos.” I Torbjörn Johansson, Robert Kolb og Johann Anselm Steiger (red.), Hermeneutica Sacra: Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin/New York: De Gruyter 2010, s. 59-84.


“Hovedtrekk ved menneskesynet i Luthers Lille katekisme.” I Torleiv Austad, Tormod Engelsviken og Lars Østnor (red.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv: Festskrift til Kjell Olav Sannes. Tapir, Trondheim 2010, s. 123-132.


“Misjonærkall eller foreldrekall – fruktbar spenning eller uløselig konflikt?” I Tomas Sundnes Drønen og Marianne Skjortnes (red.), Med hjertet på flere steder: Om barn, misjon og flerkulturell oppvekst. Tapir, Trondheim 2010, s. 295-311.


“Human liberty as participation in the divine in the work of Nicholas Cusanus”. I Walter Andreas Euler, Ylva Gustafsson and Iris Wikström (red.), Nicholas of Cusa on the Self and Self-Consciousness. Åbo Academy University Press, Åbo 2010, s. 39-66.


“Carl Fr. Wisløff og den økumeniske utfordringen.” I Sverre Bøe (red.), Teologen Carl Fr. Wisløff : En antologi hundre år etter hans fødsel. FMH-forlaget, Oslo 2008, s. 70-82.


“God's fellow workers: The understanding of the relationship between the human and the divine in Maximus Confessor and Martin Luther.” Studia Theologica – Nordic Journal of Theology 62 (2008), s. 175-193.


“Notae ecclesiae in Luther’s Von den Konziliis und Kirchen”. International Journal for the Study of the Christian Church (1/2008), s. 32-41. Summary printed in Luther Digest 19 (2011), 91-92.


“En stedegen liturgi? Om arbeidet med reform av gudstjenesten i Den norske kirke.” Halvårsskrift for praktisk teologi (2/2007), s. 56-63.


“Rettferdiggjørelse og apostolisitet: Den katolsk-lutherske dialog i dag.” Norsk Teologisk tidsskrift (4/2007), s. 215-230.


“Avvisning eller aksept? Kirkens holdning til kremasjon og askespredning i historisk og aktuelt perspektiv.”  Halvårsskrift for praktisk teologi (2/2006), s. 27-35.


“Kan Bibelens autoritet begrunnes? Noen hovedtrekk fra aktuell skriftsyndebatt.”  Ung Teologi 39 (3/2006), s. 57-67.


“Til mann og kvinne?  Om kjønn og samliv i kristen og moderne etikk.”  Kirke og kultur 111 (2/2006), s. 286-298.


“Troens fundament: Om inkarnasjonen som grunnlag og grense for kristen teologi.” Tidsskrift for teologi og kirke 77 (2006), s. 82-101.


“Hva ville han egentlig?  Noen refleksjoner om den lutherske reformasjonens hovedsak og dens teologiske betydning.”  Norsk Teologisk Tidsskrift 107 (2006), s. 33-46.


“Jeg tror for å forstå: Om forholdet mellom sannhet, tro og fornuft”.  Ung Teologi 39 (2006), s. 41-51.


“Christians in Society: Luther’s Teaching on the Two Kingdoms and the Three Estates Today.”  Logia: A Journal of Lutheran Theology XIV (2005/4), s. 15-20.


"Virtue, reason and tradition: A discussion of Alasdair MacIntyre's and Martin Luther's views on the foundation of ethics."  Neue Zeitschrift für Religionsphilosophie und Systematische Theologie 47 (2005), s. 288-305. Engelsk versjon av artikkelen nedenfor.


"Dyd, tradisjon og fornuft - MacIntyre og Luther om moralens grunnlag."  I Jon Vegar Hugaas, Jan Kåre Hummelvoll og Hans Magnus Sollie (red.), Helse og helhet: Etiske og tverrfaglie perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til António Barbosa da Silva, Oslo 2004, s. 33-50.


"Kirkens vesen og vekst: Teologiske perspektiver på nyere kirkeveksttenkning." Norsk tidsskrift for misjon 2004, s. 31-44.


"Tradisjon og modernitet: En vurdering av argumentasjonen for endring av det kirkelige standpunkt til homofili."  Tidsskrift for teologi og kirke 2004, s. 20-34. Forkortet versjon av artikkelen nedenfor.


"Homofili, bibelbruk og virkelighetsforståelse: Til spørsmålet om kriterier for endring av kirkelige lærestandpunkt."  Høringsdokument for Den norske kirkes lærenemnd, september 2003.


"The Third Use of the Law and Church Fellowship: A Test Case from Norway."  I John A. Maxfield (utg.), Contemporary Issues in Fellowship: Papers presented at the Congress on the Lutheran Confessions, Bloomingdale, Illinois, St. Louis 2004, s. 129-141.


"Ordets nådemiddel." I Sakari Korpinen og Halvar Sandell (utg.), Kristus Herre i maktens och nådens rike: Föredrag från Nordeuropeiska Luther akademins symposier, Myllypaino 2003, s. 53-65.


“Martin Luther som henolog.”  Kirke og kultur 2003, s. 163-75.


"Who has known the mind of the Lord?  The theological significance of the doctrine of the hidden God."  Luther Bulletin 2003, s. 30-46.  Sammendrag trykt i Luther Digest 14, 2006, 114-118. Engelsk versjon av artikkelen nedenfor.


"Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Til spørsmålet om den teologiske betydning av læren om den ukjente Gud."  Tidsskrift for teologi og kirke 2002, s. 243-60.


"Hvem er Jesus Kristus? Misjonsteologiske refleksjoner etter den nordiske systematikerkonferansen i Åbo, 11.-14. januar 2001."   Norsk tidsskrift for misjon 2001, s. 155-164.


"Mellom Wittenberg og Geneve: Elementer til en luthersk og økumenisk nattverdteologi."  Tidsskrift for teologi og kirke 2001, s. 295-313.


"Menneskets mulighet og grense. Et forsøk på å forstå Luther." Kirke og kultur 1990, s. 529-40.


"Panteismen som utfordring." Norsk tidsskrift for misjon 1988, s. 67-80.


"Jesu nærvær." Norsk Teologisk Tidsskrift 88 (1987), s. 219-28.


"Luthers reformatoriske gjennombrudd og renessansehumanismen."  Kirke og kultur  1987, s. 469-77.


"Language and Reality. Luther's Relation to Classical Rhetoric in Rationis Latomianae confutatio (1521)." Studia Theologica 1987, s. 85-127.


"Lykke eller løgn?  En framstilling og vurdering av Soka Gakkais budskap."  Norsk tidsskrift for misjon 1986, s. 170-95.


"Evangeliet som autoritet. Hovedtrekk i Luthers Galaterbrevskommentar fra 1519." Tidsskrift for teologi og kirke 1986, s. 107-26.


"Kirken og den shintoistiske stat. En framstilling og vurdering av et hovedproblem i japansk kirkehistorie." Norsk tidsskrift for misjon 1984, s. 25-45.


"Predestinasjonen som skriftutleggelse. Fra debatten mellom Luther og Erasmus." Ung Teologi 1/1982, s. 41-60.


"Rettelig kalt? En vurdering av spørsmålet om forkynnelse og sakramentforvaltning ved uordinerte." Ung Teologi 2/1981, s. 17-36.1.       


2.       

3.       


4.       


5.       

6.                   

7.       


8.       


9.       


10.     


11.       

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.